Chấm mụn tiêu viêm sưng Juliette Armand Clarifying Stick

Chấm mụn tiêu viêm sưng Juliette Armand Clarifying Stick có kết quả ngay lập tức và mạnh mẽ đối với các nốt mụn và mụn nhọt, bằng cách ức chế sự phát triển của chúng thành viêm.

Chấm mụn tiêu viêm sưng Juliette Armand Clarifying Stick